OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:

Filippo Maarten s.r.o.
Věšínova 140/5, Praha 10, 100 00
IČO: 02939312
DIČ: CZ02939312
Společnost zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311328.


(dále jen “Prodávající”)

Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a akceptuje je v celém jejich znění.
Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího vzniká kupní smlouva  mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Potvrzení objednávky je zasíláno na e-mail Kupujícího zadaného při objednávce.
V případě žádosti změny, či storna objednávky před její expedicí je nutné bezprostřeně kontaktovat, e-mailem, či telefonicky Prodávajícího.

Informace o zboží a cenách:

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny v CZK bez DPH (nejsme plátci DPH) včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Reklamace:

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.
Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby jeho expirace.
Kupující je povinen zboží bezodkladně zkontrolovat.
V případě, kdy je doručovaná zásilka porušena, poškozena, či nese jiné kosmetické vady doporučujeme ji nepřebírat, v případě dovážkových služeb převzít zásilku s výhradou a  ihned kontaktovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky.

Odstoupení od kupní smlouvy:

V souladu se zákonem č. 367/2000 má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
V takovém případě,je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět do stanovených 14 dnů od převzetí zboží.

Veškeré náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Odstoupení od smlouvy zašle, či osobně předá Kupující Prodávajícímu a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
Kupující nemá povinnost uvádět Prodávajícímu důvod odstoupení od smlouvy.
Pro řádné odstoupení od smlouvy je vhodné, aby Kupující do odstoupení od smlouvy uvedl datum a čas nákupu, číslo objednávky, obsah objednávky, číslo bankovního účtu pro zpětné vyrovnání, či návrh jiného způsobu vyrovnání rozdílu.

Prodávající je povinen vrátit kompletní částku za cenu zboží včetně dopravy Kupujícímu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího včetně částky za dopravu a dalšími poplatky s dopravou spojenými.
Vratka částky proběhne na účet Kupujícího uvedeném v odstoupení od smlouvy, či jiným způsobem uvedeným a potvrzeným v Návrhu způsobu vyrovnání rozdílu.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Ve stejné lhůtě, tedy do 14 dnů od odeslání odspupení od smlouvy je Kupující povinen předat, nebo zaslat zboží. Zboží by mělo být vráceno v kompletním balení, ideálně v originálním balení, nedomluví-li se Kupující s Prodávajícím jinak.
Kupující odesílá zboží Prodávajícímu bez dobírky. Náhrady na dopravu směrem k Prodávajícímu hradí Kupující v plné výši.

Adresa pro vrácení zboží: 
Martin Wolfschläger
Věšínova 140/5
Praha 10, Strašnice
100 00
email: objednavky@fitflavor.cz
tel: +420 732 513 552

Vyřízení reklamace:

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Ochrana osobních údajů:

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícíh. Kupující má  právo další zasílání sdělení zrušit. Postup pro zrušení je uveden v závěru každého komerčního sdělení.

Registrační podmínky:

Tento internetový obchod fitflavor.cz dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje nebudou poskytnuty jakékoliv třetí straně.

Registrací na tomto serveru souhlasíte s:

 • použitím Vaší adresy pro zasílání objednaného zboží,
 • použitím Vašich telefonních čísel pro komunikaci mezi Vámi a provozovateli obchodu ,
 • použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o stavu Vašich objednávek,
 • použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o akcích a novinkách v obchodě,
 • použitím Vašich telefonních čísel pro zasílání informací o stavu Vašich objednávek

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme právnická  osoba Filippo Maarten s.r.o. se sídlem: Věšínova 140/5, Praha 10, 100 00, s IČ: 02939312, zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311328 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, nepovinně název firmy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 • a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté smluvní záruky.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, nepovinně název firmy.

Pro plátce DPH

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, název firmy.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 • a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 • b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 • c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 • d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 • e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 • f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.